ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – за учениците от училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане

Сайт на проекта: https://podkrepazauspeh.mon.bg/

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Образование за утрешния ден“

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Информация за работата по проекта