ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Безопасност на движението по пътищата

БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Е ПРАВО И ОТГОВОРНОСТ НА ВСИЧКИ.“


Обучението по Безопасност на движението по пътищата /БДП/ в клас е свързано с изграждане на основите на възпитанието, културата и техническата грамотност, необходими за безопасното поведение по пътищата на учениците. То осигурява начална компетентност за елементите на пътната среда: “човек – пътно превозно средство –път”. Изграждането на безопасно поведение трябва да бъде постигнато чрез ситуации, в които обучаваните се учат да разбират, прилагат, оценяват и управляват практически умения, необходими им в съвременната пътна обстановка. Те трябва да се формират главно чрез подражаване, упражнения, тренировки и личен опит. Чрез обучението трябва да се постигне придобиване от учениците на знания и умения, формирани при възпитанието и обучението им, и същевременно да се осигурят условия за изграждане на представите им за връзките между техника – социална действителност – транспортна култура. Възпитателната дейност чрез изучаването на Безопасност на движението по пътищата представлява своеобразни стъпала за преминаване от процеса на възприемане, формиране, затвърдяване и надграждане на знания и умения към развиване и усъвършенстване на защитните механизми на учениците като участници в съвременното пътно движение. Дългосрочната роля на възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата е създаването на определен начин на мислене и изграждане на транспортна култура на отделната личност, които осигуряват не само личната безопасност, но и сигурността на останалите участници в движението. Обучението по Безопасност на движението по пътищата е вид социално учене и трябва да бъде наситено с дейности с интелектуален и практически характер, а доминиращата форма да бъде практическото упражнение. Това ще осигури като резултат доминиране на уменията над теоретичното знание, защото опазването на живота и здравето изисква преди всичко действено–практическо отношение,самоконтрол и отговорност към спазване на нормативни изисквания и стремеж за усъвършенстване на защитни реакции.Обучението по Безопасност на движението по пътищата е концентрично, като целите, учебното съдържание, формите и методите му са в зависимост от психофизиологическите особености на учениците.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Да се формират и усъвършенстват сензомоторни умения за защита:

 • Да възприемат и разграничават цветове, форми, движение, скорост, покой;
 • Да възприемат и различават шумове от пътни превозни средства;
 • Да придобиват и развиват двигателни умения (движения на тялото и главата, определяне на посоките „ляво–дясно”, „горе–долу”, спрямо точка в себе си и спрямо точка извън себе си), насочени към възприемане на оптимално количество информация.
 • Да се формират и усъвършенстват интелектуални умения:
 • Да се ориентират в реална пътна ситуация като пешеходци и пътници в обществения транспорт;
 • Да могат да определят елементите на пътната среда в квартала, около дома и около училището;
 • Да откриват грешки в поведението на пешеходци и пътници в обществения транспорт в различни ситуация;
 • Да умеят да описват собственото си поведение като пешеходци и пътници;
 • Да умеят да разбират и обясняват последствията от грешките в собственото си поведение като пешеходци, пътници и начинаещи велосипедисти;
 • Да формират начални умения за разбиране развитието на пътнотранспортната ситуация, на поведението на участниците в нея и на собственото си поведение;
 • Да изброяват рисковите фактори на различните пътно–транспортни ситуации.


Да се формират и усъвършенстват практически умения:

 • Да разчитат схеми и планове с маршрути;
 • Да се движат самостоятелно и безопасно по маршрут от дома до училището и обратно;
 • Да преминават безопасно през кръстовища, пешеходни пътеки и необозначени места;
 • Да формират умения за обясняване на собственото си поведение;
 • Да формират умения за въздържане от импулсивни действия;
 • Да осъзнават значението на толерантността, етичността и дисциплинираността между участниците в движението по пътищата;
 • Да формират умения за извършване на правилните действия в различни пътни ситуации.

ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА